Eskaro Suomi kuuluu
kansainväliseen Eskaro Group AB:hen
Eskaro Group AB

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys


Eskaro Group AB on sitoutunut vahvasti kestävän kehityksen periaatteisiin.

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan paikallista ja globaalia yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville mahdollisuudet hyvään elämään. Tähän päästään siten, että ympäristöihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Kestävän kehityksen lähtökohtana on huoli ihmisten välisestä eriarvoisuudesta ja elämän perustan muodostavien ekosysteemien elinvoimaisuuden ehtymisestä.

Kestävän kehityksen periaateohjelma on keskeinen arvopohja yrityksessämme.

 

Olemme sitoutuneet kolmeen avainasiaan kestävän kehityksen mallissa. Nämä osat ovat talous, yhteiskunta ja ympäristö.

Talous

  • Vakaa yrityksen kehitys
  • Jatkuva työn laadun parantaminen
  • Investointeja ekologisuuteen tähtäävään tieteellis-tekniseen tutkimukseen ja kehitykseen

Pääasiallisia mittareita ovat maalien markkinaosuus, käyttökatteen suhde liikevaihtoon sekä oman pääoman suhde vieraaseen pääomaan.

Yhteiskunta

  • Elämän laadun parantaminen
  • Työntekijöiden työolojen ja motivaation parantaminen
  • Tasa-arvoinen kehittymisen mahdollisuus kaikilla markkinoilla

Pääasiallinen mittari on asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja työntekijöidemme tyytyväisyys.

Ympäristö

  • Kohtuullisuuden ja järkevän kulutuksen periaatteen kannattaminen
  • Ympäristölle vaarattomien tuotteiden ja ratkaisujen kehittäminen

Pääasiallinen mittari on ekologisesti turvallisten tuotteiden osuus myyntivolyymista.

Jatkuva tuotantoprosessien kehittäminen sekä raaka-aineiden laadun ja tuotannon valvominen ovat yhdessä yrityksen kehitysperiaatteisiin sitoutumisen kanssa antaneet mahdollisuuden toteuttaa useita ohjelmia, jotka tavoittelevat luonnon ja ihmisten yhteensovittamista.